Kostel sv. Františka Xaverského

Kostel sv.Františka Xaverského je součástí barokního komplexu jezuitských budov na Masarykově náměstí.

V letech 1654 až 1662 byla postavena budova koleje a roku 1670 bylo započato se stavbu kostela podle projektu významného pražského barokního architekta Jana Dominika Orsi de Orsini. Stavbu, která byla dokončena v roce 1685, vedl J. Canevalle. Projekt kostela vycházel ze vzoru Vignolova římského chrámu Il Gesú, který byl redukován vypuštěním příčné lodi s kopulí. Byla vybudována jednolodní orientovaná stavba s pravoúhlým závěrem kněžiště, bočními kaplemi, sakristií v ose kněžiště a dvěma věžemi v západním průčelí. Presbytář i kněžiště jsou zaklenuty valenou klenbou s výsečemi, zdobenou bohatým štukovým dekorem. Stěny interiéru jsou členěny prodloženými pilastry s římskou hlavicí. Po stranách hlavní lodi je po třech kaplích otevřených do lodi půlkruhovými arkádami, nad nimi jsou otevřené loggie s kuželkovou balustrádou.

Obraz sv. Františka Xaverského nad hlavním oltářem je dílem pražského malíře Jana Jiřího Heintsche. Truhlářské práce, zejména barokní lavice, zpovědnice a původní tabernakl vytvořil Adam Freytag.

Sochařská díla vytvořil Ondřej Schweigl z Brna. Presbyterium je opatřeno iluzivní malovanou architekturou, jejímž autorem je třeboňský malíř Tadeáš Supper. Před hlavním oltářem je zřízena domácí hrobka, do níž byly přeneseny ostatky zakladatelky koleje Kateřiny Zoubkové ze Zdětína.

Symetrická hlavní fasáda byla změněna přestavbou v letech 1754 až 1755. Je členěna velkým pilastrovým řádem, nesoucím profilovanou římsu s trojúhelníkovým frontonem. Průčelí je ukončeno vysokým volutovým štítem s nikou, v níž je umístěna socha sv. Františka Xaverského. Věže jsou zastřešeny čtyřbokou stlačenou cibulí s otevřenou lucernou a makovicí. Loď je kryta sedlovou střechou, nad bočními kaplemi je střecha pultová.

Od roku 1700 byl budován trakt přiléhající k severní straně kostela – dnešní Reduta, v němž byla umístěna jezuitská škola, ale teprve roku 1729 byla nová budova gymnázia s divadelním sálem dokončena.

Tak byla ukončena výstavba komplexu vytvořeného čtyřmi jednopatrovými křídly, obklopujícími pravoúhlý dvůr, rozdělený budovou kostela na dvě části. Fasády obrácené do Masarykova náměstí jsou členěny velkým pilastrovým řádem. Fasády jižního a východního křídla jsou hladké.

V roce 2001 byla dokončena náročná rekonstrukce Reduty, která byla po desetiletích chátrání navrácena kulturnímu životu města.

Rekonstrukce jezuitské koleje, která dlouhá léta chátrala a byla ve špatném technickém stavu, byla dokončena v roce 2012 a dne 1. září slavnostně otevřena a zpřístupněna znovu veřejnosti.

Komplex je kulturní památkou.

Otevřeno: 11.09.2021 od 9:00 - 17:00, neděle 12.09.2021 od 13:00 - 17:00.